Ohodnoťte časopis Prohuman.sk za rok 2018.


Vážený čitateľ, vážená čitateľka,

potrebovali by sme vedieť váš názor v krátkej ankete na vnímavosť a výkonnosť časopisu Prohuman. Môžete ohodnotiť, ktoré kritériá časopisu sú pre vás prínosné a ktoré by sme mali vylepšiť alebo doplniť. V roku 2018 sme viaceré zmeny naplánovali aj zrealizovali na základe vašich podnetov. Oproti roku 2017 máme 100% nárast počtu zverejnených príspevkov. Časopis je indexovaný v DRJI, úspešne sa rozbiehajú prvé blogy. Chceli by sme vedieť čo by vás zaujímalo v roku 2019.

Pýtame sa aj na demografické údaje, aby sme mali bližšiu predstavu o našich čitateľoch a vedeli vám obsah prispôsobiť.

Odpovede su anonymné a vyhodnotenie nájdete v časopise už v krátkom čase.

Dotazník obsahuje 14 otázok.

Otázky

Ohodnoťte jednotlivé charakteristiky časopisu Prohuman ako v škole od 1 do 5, pričom 1 je najlepšie a 5 najhoršie:
  1 2 3 4 5
Grafické spracovanie
1
2
3
4
5
Rozdelenie a kategórie článkov
1
2
3
4
5
Odbornosť príspevkov
1
2
3
4
5
Príťažlivosť príspevkov
1
2
3
4
5
Aktuálnosť príspevkov
1
2
3
4
5
Počet príspevkov
1
2
3
4
5
Vyhľadávanie relevantného obsahu na stránke
1
2
3
4
5
Pravidelnosť aktualizácie obsahu
1
2
3
4
5
Celkový dojem z Prohuman.sk
1
2
3
4
5
Prínos Prohuman.sk pre vašu profesiu
1
2
3
4
5
Prínos Prohuman.sk pre vás osobne
1
2
3
4
5
Vizuálna príťažlivosť (fotografie, obrázky)
1
2
3
4
5
 Pri každej položke ohodnoťte na stupnici od 1 po 5, pričom 1 je najlepšie a 5 najhoršie.
Časopis Prohuman som navštívil(a) alebo vyhľadal(a) z nasledujúcich dôvodov:
Pri písaní seminárnej práce
Pri písaní bakalárskej práce
Pri písaní diplomovej alebo vyššej práce
Pri písaní článku alebo inej publikácie
Hľadanie informácií do zamestnania
Chcel som získať informácie na riešenie klientovho problému
Hľadanie informácií o probléme ktorý mám, alebo majú moji blízki
Hľadanie informácií o vydaných publikáciách
Hľadanie recenzií publikácií
Hľadanie ponuky voľných miest
Hľadanie možnosť výmeny informácií v internetovej diskusii
Hľadanie výsledkov výskumov na porovnanie
Hľadanie informácií o konferenciách
Hľadanie zborníkov a celých publikácií v PDF
Hľadanie informácií na štúdium a rozšírenie vedomostí
Iné
Ako ste sa o časopise Prohuman.sk najčastejšie dozvedeli?
od spolužiakov
od kolegov
študentské stránky
sociálne siete (Facebook, Linked IN)
náhodne som ho našiel /-a cez vyhľadávač
na konferencii
z letáka alebo reklamy
z citácie v článku inde
od prednášajúceho alebo školiteľa
Iné
Ktoré časopisy navštevujete a ako často?
  Veľmi často Často Skoro vôbec Vôbec
Prohuman.sk
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Pedagogika.sk
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Sociální práce/Sociálna práca
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Zdravotníctvo a Sociálna Práca
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Sociálna spoločnosť
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Listy sociální práce
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Sociálno-zdravotnícke spektrum
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Školský psychológ/Školní psycholog
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
I-PSYCHOLOGIA.sk
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Psychologie.cz
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Československá psychologie
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Prosociálne správanie a ošetrovateľstvo
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Človek a spoločnosť
Veľmi často
Často
Skoro vôbec
Vôbec
Vaše profesijné zamerania alebo odborné okruhy tém, ktoré vás zaujímajú a kvôli ktorým by ste navštívili Prohuman:
Sociálna práca
Sociálne služby
Sociálne poradenstvo
Pedagogika
Právo a legislatíva
Ošetrovateľstvo
Zdravotníctvo
Psychológia
Mediácia a riešenie sporov
Lekárstvo
Psychológia zdravia
Administratíva, dokumentácia, riadenie dokumentov, správa registratúry
Opatrovanie
Manažment
Výchova
Rodina a vzťahy
Deti a mládež
Závislosti
Násilie
Terapie
Supervízia
Psychohygiena
Manažérstvo kvality (Quality Management)
ISO normy a štandardy manažérstva kvality
Model CAF ‒ Spoločný systém hodnotenia kvality (Common Assessment Framework)
TQM ‒ Total Quality Management (Totálne riadenie kvality)
EFQM ‒ model excelentnosti manažérstva kvality (European Foundation for Quality Management)
Prehľadný kalendár odborných podujatí s včasným upozornením na termín ich konania
Prehľadný kalendár odborných kurzov a vzdelávania s včasným upozornením na termín ich konania
Iné
V čom vám presne Prohuman pomohol?
Bola tu odborná téma, ktorú som hľadal a našiel som ju
Boli tu inšpiratívne poznatky, o ktorých som nevedel/-a
Boli tu publikácie, ktoré sa mi práve hodili
Posielam sem študentov a kolegov, aby tu čerpali
Chodím sem kvôli kalendáru konferencií
Chodím sem kvôli informáciám o možnom vzdelávaní
Pozerám aké články píšu kolegovia z mojej profesie
Pozerám činnosť iných organizácií a inštitúcií a porovnávam ich
Nenašiel som tému, ktorú som hľadal
Iné
Čo vám v časopise chýba a čo by ste v ňom chceli nájsť?

Čo vám v časopise prekáža a chceli by ste to zmeniť?

Vaše pohlavie:
Váš vek:
do 20 rokov
21 ‒ 30 rokov
31 ‒ 40 rokov
41 ‒ 50 rokov
51 ‒ 60 rokov
61 a viac rokov
Vaše najvyššie ukončené vzdelanie:
stredoškolské
vysokoškolské I. stupeň
vysokoškolské II. stupeň
vysokoškolské III. stupeň
Vaše pracovné pôsobenie je:
zamestnanec
študent
SZČO
akademický pracovník
nezamestnaný
dôchodca
v domácnosti, materská alebo rodičovská dovolenka
Iné
Chceli by ste s časopisom spolupracovať ako recenzent, študent, vykonávať študentskú prax, ako autor, štatista, výskumník, redaktor alebo nejako inak? Napíšte, čo viete a čo by vás oslovilo? Nezabudnite napísať kontakt na seba :-)

Ak chcete, môžete napísať svoj e-mail, vyberieme 3 respondentov, ktorí vyhrajú zaujímavú cenu: