Rezervácia miesta na vzdelávacií program v Inštitúte ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov


Táto prihláška pri odoslaní elektronickou formou slúži len na rezerváciu miesta na kurze a na vyžiadanie ďalších informácií o kurze. Na záväzné objednanie vzdelávacie programu je nutné túto prihlášku (.doc) vytlačiť, podpísať a odoslať poštou na adresu:

VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o.
Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov
P.O.BOX 104
810 00 Bratislava

Na ktorý kurz máte zájem sa prihlásiť?
Špecializované sociálne poradenstvo
Supervízia v pomáhajúcich profesiách
Manažment kvality v sociálnych službách
Mediátor
Rodinná mediácia
Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA, PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIA, DRAMATOTERAPIA, TERAPIA HROU, TANEČNÁ A POHYBOVÁ TERAPIA
Sociálno-psychologický výcvik
Krízová intervencia
Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou
Misijná a rozvojová spolupráca
Základy sociálnej práce
Sociálna práca so seniormi
Terénna sociálna práca a streetwork
Iné
Meno, priezvisko, titul:
Mobil / Telefón na ktorom Vás zastihneme:
Váš e-mail:
Máte záujem o vzdelávanie ako:
fyzická osoba sám pre seba
zamestnávateľ pre zamestnancov
Ak žiadate daňový doklad na iné meno ako má účastník kurzu, uveďte nasledovné údaje platiteľa kurzu:
PODMIENKY ZMLUVY

1) Záväznú prihlášku vyplňte čitateľne všetkými potrebnými údajmi.

2) Presný dátum začiatku výučby, miesto konania a výzva k úhrade poplatku Vám budú oznámené písomne v dostatočnom predstihu.

3) Účastnícky poplatok zahŕňa výučbu, študijné materiály, vystavenie akreditovaného osvedčenia o absolvovaní kurzu.

4) Účastnícky poplatok za kurz treba uhradiť pred začatím kurzu, najneskôr do druhého sústredenia, v opačnom prípade bude účastník z kurzu vyradený.

5) Inštitút ubytovanie nezabezpečuje.

6) Poplatok za stravovanie nie je zahrnutý v cene kurzov, (s výnimkou seminárov, kde je cena obeda zahrnutá v účastníckom poplatku).

7) Inštitút si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávacej aktivity z dôvodu nedostatočnej naplnenosti. Zrušenie bude účastníkovi oznámené do 3 dní pred jeho otvorením.

8) Pri Vašom zrušení účasti na kurze kurzovný poplatok nevraciame.

9) Pri prezentácii sa preukážte dokladom o zaplatení.

10) Ak žiadate daňový doklad, uveďte údaje: IČO, DIČ platiteľa kurzu (ak nie je totožný s frekventantom).
Už ste u nás v minulosti absolvovali nejaký kurz?
Áno
Nie
Nepamätám sa
Miesto na vašu poznámku k vyplnenému formuláru:

Súhlas so spracovanímmosdobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie na vzdelávaní a zaslaní informácií k tomuto podujatiu a následným informáciám o organizácii kurzov. Informácie potrebné k fakturácii sú spracované na základe zákona pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke a fakturácii v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našim akreditovaným vzdelávaním podľa osobitných predpisov.

Súhlasím a chcem dosať e-mailom a telefonicky ďalšie informácie
Nesúhlasím a nechcem dostať informácie.