Natália Bušová - Diagnostický proces v sociálnej práci


Vážení respondenti,

obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc a spoluprácu. Som študentka Sociálnej práce na doktorandskom stupni štúdia v dennej forme na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove a práve sa k Vám dostal môj dotazník, ktorý je súčasťou výskumnej časti mojej dizertačnej práce, ktorá nesie názov: Možnosti zlepšenia diagnostického procesu z pohľadu sociálneho pracovníka so zreteľom na klienta. Dotazník je anonymný a slúži na zber dát, ktoré budú následne vyhodnotené a odinterpretované v spomínanej dizertačnej práci. Chcem Vás poprosiť o vyplnenie nasledujúcich otázok podľa uvedených pokynov.

Ďakujem za Vašu ochotu a čas!

Dotazník obsahuje 19 otázok.

1 V akom type zariadenia pracujete?
Domov sociálnych služieb
Zariadenie pre seniorov
Denný stacionár
Centrum pre deti a rodiny
Krízové stredisko
Resocializačné zariadenie
Domov na polceste
Charita
Azylový dom
Centrum včasnej intervencie
Iné
2 O aký typ klienta ide najčastejšie (hľadisko veku):
Detský klient (do 15 roku života)
Mladistvý klient (16 - 20 rokov života)
Dospelý klient (21 - 59 rokov života)
Klient senior (od 60 roku života)
3 O aký typ klienta ide najčastejšie (hľadisko nosného sociálneho problému klienta)
Klient so zdravotným znevýhodnením
Týraný klient
Klient bez domova
Sociálne vylúčený klient
Klient imigrant
Neprispôsobivý klient
Nezamestnaný klient
Psychiatrický klient
Klient páchajúci tresnú činnosť
Iné
4 Aká forma sociálnej služby sa u Vás realizuje?
ambulatná forma
terénna forma
pobytová forma
5 Je pri Vašej práci s klientom prítomný diagnostický proces?
6 Do akej miery je podľa Vás dôležitý diagnostický proces pri práci s klientom?
Veľmi dôležitý
Skôr dôležitý
Neviem
Nie je veľmi dôležitý
Vôbec nie je dôležitý
7 Ako dlho trvá Váš diagnostický proces s klientom?
je ukončený už pri prvom stretnutí s klientom
diagnostický proces trvá minimálne 2 a viac stretnutí
diagnostický proces je ukončený až pri finálnom ukončení práce s klientom
8 Je súčasťou Vášho diagnostického procesu pri práci s klientom aj komunikácia s inými odborníkmi?
9 Ako často komunikujete s inými odborníkmi v rámci diagnostického procesu?
Veľmi často
Skôr často
Neviem sa vyjadriť
Skôr nikdy
Nikdy
10 Vnímate túto medziodborovú spoluprácu ako nápomocnú?
11 Ktoré z uvedených diagnostických nástrojov využívate pri práci s klientom?
Rozhovor
Pozorovanie
Dotazník
Analýza materiálov (úradné listiny, denník, vyjadrenie lekára, polície..)
Štandardizovaná diagnostika
Neštandardizovaná diagnostika
Činnostná diagnostika (hranie rolí, modelové situácie)
Diagnostika pomocou vecí (vecí, s kt. klient prichádza dennodenne do kontaktu)
Diferenciálna diagnostika (sumarizácia výsledkov šetrení od iných odborníkov)
Anamnestické metóda (tvorba anamnestických kariet klienta)
Kazuistická metóda
Analýza výsledkov činnosti (vlastná tvorba klienta)
Sociálne šetrenie (v rodine)
Iné
12 Ktoré z uvedených možností najviac narúšajú a znehodnocujú kvalitu Vášho diagnostického procesu?
Príliš veľa klientov na jedného sociálneho pracovníka
Nedostatok času na jedného, konkrétneho klienta
Nekvalitné pracovné prostredie (veľa rušivých elementov v bezprost. okolí)
Často krát ťažká komunikácia a náročná spolupráca s inými odborníkmi
Obrovská miera byrokracie (aj vrátane spolupráce s inými odborníkmi)
Zlé pracovné vzťahy a nepriaznivá klíma na pracovisku
Nedostatok praktických skúseností v oblasti sociálnej diagnostiky
Nemožnosť využívať viac diagnostických metód/málo diagnostických nástrojov k dispozícii
Nedodržiavanie etických zásad z oboch strán (soc. pracovník i klient)
Iné
13 Ktoré z uvedených možností najviac pomáhajú skvalitňovať Váš diagnostický proces pri práci s klientom?
Primeraný počet klientov na každého sociálneho pracovníka
Dostatočný čas na každého z klientov
Kvalitné pracovné prostredie
Možnosť poradiť sa aj s inými odborníkmi
Nízka miera byrokracie, ktorá nezaťažuje
Dobré pracovné vzťahy a klíma na pracovisku
Dostatočná prax v oblasti sociálnej diagnostiky
Možnosť využívať široké spektrum diagnostických nástrojov pri práci s klientom
Iné
14 Viete o možnostiach ďalšieho vzdelávania sa v Sociálnej práci aj po ukončení štúdia a nástupe do zamestnania?
15 Využívate (alebo ste využili) Vy sami túto možnosť naďalej sa vzdelávať aj po ukončení štúdia?
16 Viete vymenovať aspoň jednu inštitúciu/organizáciu, ktorá zabezpečuje toto vzdelávanie? Ak áno, napíšte prosím názov organizácie/inštitúcie

17 Súhlasili by ste a využili by ste možnosť ďalej sa vzdelávať a kvalifikovať, ak by Vám to napríklad hradil Váš zamestnávateľ?
18 Ako často sa vo Vašom zamestnaní zúčastňujete na supervízii?
Minimálne 1 x ročne
2 až 3 x ročne
4 a viac x ročne
19 Vaše vlastné odporúčania k zvýšeniu kvality a efektivity diagnostického procesu pri práci s klientom: